Ghế làm móng chân Super Relax Spa với Hệ thống mát xa Shiatsu – Máy phản lực từ tính

$3,850.00/each

Quantity Discount

Buy Price
2 $4340.00
3 $4310.00
4 $4245.00
5 $4205.00
6 $4145.00
7 $4095.00
8 $4045.00
9 $4000.00
10 $3945.00

Seat Color

Bowl Color

Base Color * 

Drain Pump * 

Air Ventilation System

Waist Pillow

Design Embroidery

Footrest Option

Free Tech Stool