Ghế làm móng chân Super Relax Spa 2 với Hệ thống mát xa Shiatsu – Máy phản lực từ tính

$3,850.00/each

Quantity Discount

Buy Price
2 $3470.00
3 $3395.00
4 $3300.00
5 $3275.00
6 $3230.00
7 $3190.00
8 $3150.00
9 $3115.00
10 $3070.00

Seat Color

Bowl Color

Base Color * 

Drain Pump * 

Air Ventilation System

Waist Pillow

Design Embroidery

Footrest Option

Free Tech Stool